Profil

Najnowsze rabaty

Rejestracja nowego użytkownika

//
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i określa sposób korzystania z serwisu GLIGLA oraz związane z nim prawa,  obowiązki i zakres odpowiedzialności Użytkownika oraz prowadzącego serwis GLIGLA.
Warunkiem korzystania z serwisu GLIGLA jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami oraz ich akceptacja.
Prowadzenie przez Kohezja Sp. z o. o. serwisu GLIGLA obejmuje w szczególności stworzenie portalu społecznościowo-komunikacyjnego, udostępnianie przestrzeni serwerowej w celu zamieszczania przez Użytkowników danych, świadczenie usług oraz e-usług.

§ 1 DEFINICJE

 1. KOHEZJA Sp. z o. o.

 Kohezja Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strzeszyńskiej 31, 60-479 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000351791, NIP 7811848265.

 1. GLIGLA

prowadzony przez Kohezja Sp. z o.o. serwis internetowy pod domenami internetowymi gligla.pl, gligla.com, gligla.eu, gligla.com.pl, o charakterze zamkniętym, umożliwiający Partnerom udostępnianie rzeczy lub usług oraz ich reklamowanie, nabywanie rzeczy, usług lub praw przez Użytkowników, w szczególności Bonów Rabatowych, interaktywne funkcjonowanie Użytkowników w ramach serwisu, w szczególności poprzez prowadzenie blogów, zamieszczanie informacji, opinii, komentarzy, polecanie rzeczy i usług, uczestnictwo w forum.

 1. UŻYTKOWNIK

podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał Rejestracji, w wyniku której zostało utworzone dla niego Konto, dzięki czemu uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez Kohezja Sp. z o. o. w ramach GLIGLA na zasadach określonych w Regulaminie.

 1. PARTNER

osoba wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, oferująca usługi, rzeczy lub prawa, w szczególności Bony Rabatowe w ramach serwisu GLIGLA.

 1. E-USŁUGA

rzecz, usługa lub prawo mogąca być przedmiotem Generowania Bonów Rabatowych w ramach serwisu GLIGLA, zgodnie z Regulaminem, realizowana następnie przez Partnera.

 1. KONTO

prowadzony przez Kohezja Sp. z o. o. dla Użytkownika  zapis informatyczny pod unikalną nazwą (login), będący zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach GLIGLA.

 1. REJESTRACJA

procedura zakładania konta

 1. GENEROWANIE BONÓW RABATOWYCH

funkcja GLIGLA umożliwiająca, poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy oraz wybór opcji, otrzymanie bezpłatnego albo płatnego Bonu Rabatowego, udzielanego przez Partnera za pośrednictwem GLIGLA.

 1. BON RABATOWY

dokument generowany elektroniczne przez serwis GLIGLA, będący potwierdzeniem wygenerowanego bonu rabatowego, zawierający w szczególności niezbędne elementy opisu Bonu Rabatowego umożliwiające realizację e-usługi oraz unikalny kod przydzielony Bonowi Rabatowemu.

 1. CENNIK

aktualny w dniu zawarcia umowy cennik usług świadczonych w serwisie GLIGLA.

 1. REGULAMIN

niniejszy Regulamin serwisu GLIGLA.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W GLIGLA

 1. Użytkownikami GLIGLA mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Użytkownikami GLIGLA mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 roku życia w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Poprzez rejestrację Użytkownik taki oświadcza, że dokonuje rejestracji i wszelkich działań w ramach GLIGLA za zgodą opiekuna prawnego. Opiekun prawny niepełnoletniego Użytkownika lub osoba zobowiązana do nadzoru nad niepełnoletnim Użytkownikiem ponoszą pełną odpowiedzialność za działania niepełnoletniego Użytkownika, w szczególności pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Kohezja Sp. z o. o. lub osób trzecich. W wyniku Rejestracji niepełnoletni Użytkownik zostaje wyróżniony specjalną ikoną widoczną dla korzystających z GLIGLA.
 3. Rejestracja polega na wypełnieniu zgodnie z prawdziwym stanem faktycznym odpowiednich formularzy w ramach serwisu GLIGLA, poprzez podanie, w zależności od rodzaju zakładanego Konta, w szczególności, nazwiska, imienia, adresu e-mail, loginu, hasła oraz innych wymaganych danych, zaakceptowaniu wypełnionych formularzy przez Użytkownika, zaakceptowaniu i aktywacji Konta przez Kohezja Sp. z o. o.
 4. Z chwilą aktywacji Konta dochodzi do zawarcia umowy między Użytkownikiem a Kohezja Sp. z o.o., której przedmiotem jest dostęp do Generatora Rabatów i usług świadczonych w ramach serwisu GLIGLA, na warunkach Regulaminu.
 5. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna.
 6. Kohezja Sp. z o.o. może uzależnić skuteczność Rejestracji, aktywację Konta lub korzystanie z GLIGLA od uwiarygodnienia danych Użytkownika, podanych w trakcie procesu Rejestracji.
 7. Prawidłowo przeprowadzony proces Rejestracji umożliwia utworzenie konta w ramach serwisu GLIGLA. Konto tworzy się na podstawie danych zawartych w formularzach Rejestracji. Konto zostaje przypisane do adresu e-mail będącego loginem i hasła podanego w formularzach rejestracyjnych.
 8. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta oraz GLIGLA po zalogowaniu w serwisie GLIGLA, czyli po wpisaniu adresu e-mail będącego loginem i hasła , zgłoszonego podczas Rejestracji, w odpowiednim miejscu na GLIGLA.
 9. W przypadku zmian w danych podanych w formularzach rejestracyjnych, Użytkownik niezwłocznie zaktualizuje dane Konta zamieszczone w serwisie GLIGLA. Użytkownik nie powinien usuwać danych zamieszczonych w GLIGLA w trakcie korzystania z usług GLIGLA, a także podawać danych niepełnych, nieprawdziwych, nieaktualnych pod rygorem usunięcia Konta.
 10. Użytkownik powinien dołożyć należytej staranności przy zachowaniu w tajemnicy przed osobami trzecimi, nieudostępnianiu, nieupublicznianiu hasła Konta. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Kohezja Sp. z o.o. w przypadku spełnienia się choćby jednej z przesłanek wymienionych w zdaniu poprzednim oraz wyjaśnić okoliczności zdarzenia.
 11. Konto jest niezbywalne.
 12. Użytkownik ma prawo i możliwość zapraszania oraz polecania osobom trzecim GLIGLA. W przypadku, jeżeli osoba trzecia założy Konto w GLIGLA z polecenia albo zaproszenia Użytkownika, do Konta Użytkownika zostaną dodane punkty bonusowe.
 13. Kohezja Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług lub e-usług świadczonych w ramach GLIGLA w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa Konta lub serwisu GLIGLA. Kohezja Sp. z o.o. może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do Konta Użytkownika. Niezwłocznie po dokonaniu zmiany Użytkownik uzyska ponowny dostęp do Konta oraz serwisu GLIGLA.
 14. Kohezja Sp. z o.o. ma prawo do wstrzymania dostępu do GLIGLA Użytkownikowi, który wykorzystuje GLIGLA do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem, prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub na szkodę osób trzecich.
 15. Zgodnie z brzmieniem postanowień art. 8 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Użytkownik objęty jest zakazem dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Dostarczanie takich treści może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności oraz nałożeniem sankcji przewidzianych przez prawo, w tym Kodeks Karny.
 16. Korzystanie z GLIGLA wymaga zgody Użytkownika na przejście na kanał szyfrowany.
 17. Użytkownik nie ma prawa do zamieszczania treści reklamowych w ramach GLIGLA, chyba że Kohezja Sp. z o.o. na zamieszczenie treści reklamowej wyrazi uprzednio zgodę lub treść reklamowa zostanie zamieszczona w wyznaczonym do tego miejscu.
 18. Użytkownik nie ma prawa do wykorzystywania GLIGLA w celach prowadzenia badań, analiz, sond, sondaży i tym podobnych bez uprzedniej zgody Kohezja Sp. z o. o.

§ 3 ZASADY KORZYSTANIA Z GLIGLA

 1. Użytkownik ma prawo do uczestniczenia w Generowaniu Bonów Rabatowych w roli Użytkownika.
 2. Przed zaakceptowaniem warunków Generowania Bonów Rabatowych Użytkownik ma możliwość zapoznania się z warunkami niezbędnymi do zawarcia umowy, określonymi przez Partnera, w szczególności z opisem e-usługi wystawionej w Generatorze Bonów Rabatowych i okresem ważności Bonu Rabatowego.
 3. Użytkownik zawiera umowę z Partnerem poprzez zaakceptowanie warunków Generowania Bonów Rabatowych, wybierając opcję „POBIERZ” przyporządkowaną do danego Bonu Rabatowego w ramach serwisu GLIGLA. Kohezja Sp. z o. o. w ramach serwisu GLIGLA jedynie pośredniczy w zawarciu umowy między Użytkownikiem a Partnerem.
 4. Użytkownik może wygenerować więcej niż jeden Bon Rabatowy w ramach jednego Generowania Bonów Rabatowych, jeśli nic innego nie wynika z warunków określonych przez Partnera. Bony Rabatowe nie podlegają łączeniu w ramach realizacji jednej e-usługi.
 5. Okres trwania Generowania Bonów Rabatowych może być ograniczony czasowo lub ilościowo i jest ustalany przez GLIGLA lub Partnera dla każdej oferty indywidualnie. Dotyczy to w szczególności przypadków skutecznego zawarcia umowy po upływie okresu Generowania Bonów Rabatowych.
 6. W szczególnych przypadkach, jeżeli wynika to z charakteru Generowania Bonów Rabatowych, po wygenerowaniu Bonów Rabatowych Użytkownik jest zobowiązany do spełnienia świadczenia w postaci, w szczególności, dokonania płatności na rachunek bankowy Kohezji Sp. z o. o. lub Partnera w jednym z oferowanych w ramach GLIGLA systemów płatności lub poprzez wysłanie wiadomości sms pod wskazany numer. Wypełnienie tych warunków winno nastąpić przed otrzymaniem Bonu Rabatowego.
 7. Bon Rabatowy zostanie wysłany na podany w danych Konta adres e-mail, numer telefonu komórkowego lub inne uprzednio określone urządzenie odbiorcze niezwłocznie, pod warunkiem uprzedniego uregulowania przez Użytkownika zobowiązań powstałych przez wygenerowanie Bonu Rabatowego.
 8. Użytkownik może posługiwać się Bonem Rabatowym zarówno w postaci elektronicznej lub fizycznej.
 9. Podstawą realizacji Bonu Rabatowego jest przedstawienie Partnerowi Bonu Rabatowego oraz, jeżeli warunki danego Generowania Bonów Rabatowych tak stanowią, pozostawienie Bonu Rabatowego Partnerowi. Jeżeli Użytkownik nie przedstawi Bonu Rabatowego Partnerowi przed świadczeniem usługi lub towaru oferowanego w ramach normalnej działalności Partnera, Partner może odmówić uhonorowania Bonu Rabatowego w stosunku do danej transakcji i traktować Użytkownika jak zwykły podmiot, nie uwzględniając korzyści wynikających z Bonu Rabatowego. Sytuacja tego rodzaju nie wpływa na ważność Bonu Rabatowego, który nadal może zostać skutecznie wykorzystany w ramach umowy.
 10. Dany Bon Rabatowy może być wykorzystany jedynie raz. Jeżeli wartość Bonu Rabatowego nie została w pełni wykorzystana przez Użytkownika, różnica nie podlega zwrotowi i nie może być później wykorzystana. Jeżeli wartość zrealizowanej e-usługi przekracza wartość Bonu Rabatowego, Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia różnicy między wartością Bonu Rabatowego a faktyczną należnością.
 11. Bon Rabatowy jest realizowany przez jego okaziciela. Jakikolwiek wpływ na wiarygodność Bonu Rabatowego, w szczególności podrabianie, przerabianie jest zabronione. Posługiwanie się Bonem Rabatowym, wobec którego istnieją uzasadnione podejrzenia co do jego autentyczności może spowodować odmówienie realizacji e-usługi, zatrzymanie za potwierdzeniem Bonu Rabatowego przez Partnera do wyjaśnienia oraz ewentualne wszczęcie odpowiednich postępowań prawnych.
 12. W przypadku, gdy warunki Generowania Bonów Rabatowych nie stanowią inaczej, Bon Rabatowy nie gwarantuje prawa do wykonania e-usługi przez Partnera w dowolnym czasie. Użytkownik powinien uzgodnić z Partnerem termin realizacji e-usługi, jeżeli Partner przedstawił taki wymóg.
 13. Termin realizacji Bonu Rabatowego jest z góry określony w warunkach Generowania Bonów Rabatowych. Użytkownik ma prawo realizacji e-usługi w terminie określonym przez Partnera w warunkach Aukcji. Terminem realizacji e-usługi jest co do zasady 10 dni od otrzymania Bonu Rabatowego, chyba że warunki Generowania Bonów Rabatowych stanowią inaczej. W przypadku niewykorzystania Bonu Rabatowego w przewidzianym terminie Bon Rabatowy traci ważność, strony nie są związane warunkami Generowania Bonów Rabatowych.
 14. Do Konta Użytkownika uczestniczącego w GLIGLA, w szczególności korzystającego z Generowania Bonów Rabatowych przyporządkowywane będą punkty, które, w zależności od liczby, będą upoważniały Użytkownika do generowanie bardziej korzystnych Bonów Rabatowych, umożliwiały otrzymywanie nagród oraz udostępniały inne korzyści związane z korzystanie z GLIGLA.
 15. Za uprzednią opłatą Użytkownik będzie miał możliwość stworzenia Złotego Konta. Złote Konto na zasadzie abonamentu umożliwi Użytkownikowi poszerzony dostęp do opcji oferowanych w ramach GLIGLA, w szczególności poprzez zwiększony transfer, dodatkowe rabaty, poszerzony newsletter. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Kohezja Sp. z o. o. w jednym z oferowanych w ramach GLIGLA systemów płatności lub poprzez wysłanie wiadomości sms pod wskazany numer. Skuteczne dokonanie opłaty skutkuje przydzieleniem dostępu do Złotego Konta.
 16. Za uiszczoną opłatą Użytkownik będzie miał możliwość dostępu do innych funkcji płatnych, takich jak:
 1. prezentowanie rabatów znajomym,
 2. alerty, powiadomienia wysyłane na telefon komórkowy,
 3. generowanie Bonów Rabatowych w postaci elektronicznej,
 4. generowanie Bonów Rabatowych w formie prezentu dla osoby trzeciej

oraz innych przewidzianych w GLIGLA.
Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Kohezja Sp. z o. o. w jednym z oferowanych w ramach GLIGLA systemów płatności lub poprzez wysłanie wiadomości sms pod wskazany numer. Skuteczne dokonanie opłaty skutkuje dostępem do wybranych przez Użytkownika funkcji płatnych.

§ 4 WARUNKI KORZYSTANIA Z INNYCH FUNKCJI GLIGLA.PL

 1. Od momentu aktywacji Konta Użytkownik ma dostęp do innych niż Generowanie Bonów Rabatowych elementów GLIGLA., w szczególności może prowadzić blog, edytować profil, wystawiać komentarze, uczestniczyć w forum, polecać e-usługi, rzeczy i usługi, zamieszczać materiały (np. zdjęcia). Użytkownik może także, o ile taka opcja została przez GLIGLA przewidziana, zamieszczone materiały edytować i usuwać.
 2. Zabrania się umieszczania przez Użytkownika na GLIGLA jakichkolwiek materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami.
 3. Użytkownik umieszczając materiały lub dane w serwisie GLIGLA oświadcza, że są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu odpowiednie prawa do korzystania z tych treści (np. w formie licencji).
 4. Użytkownik zamieszczając swój wizerunek wyraża zgodę na upublicznienie tego wizerunku w sieci internet oraz oświadcza, że jest świadomy wszelkich konsekwencji z tego wynikających.
 5. Użytkownik ponosi pełną, nieograniczoną i wyłączną odpowiedzialność za treści zamieszczane w ramach korzystania z GLIGLA.

§ 5 PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

 1. Podane przez Użytkownika dane osobowe i materiały gromadzi się i przetwarza zgodnie z przepisami prawa. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i przetwarzanie w przyszłości dotyczących go danych osobowych.
 2. Podawane przez Użytkownika dane są informacjami jawnymi, które mogą być podane do wiadomości publicznej w ramach GLIGLA, w szczególności mogą być one dostępne dla osób korzystających z internetu lub mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co wyraża zgodę. Użytkownik poprzez zamieszczenie danych w GLIGLA udziela Kohezja Sp. z o. o. niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci urządzeń elektronicznych, zmienianiem usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie tych danych.
 3. Administratorem danych osobowych jest Kohezja Sp. z o. o., która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Kohezja Sp. z o. o. w celu świadczenia usług, obsługi transakcji, archiwizacji, marketingowym dotyczących usług i produktów podmiotów współpracujących. Dane osobowy mogą być wykorzystywane między innymi w celach operacyjnych i statystycznych.
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz inne, wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§ 6 ODPWIEDZIALNOŚĆ

 1. Kohezja Sp. z o.o. dołoży należytych starań, by GLIGLA była dostępna dla użytkowników popularnych rodzajów software’u, urządzeń komputerowych i innych, umożliwiających korzystanie z internetu, systemów operacyjnych, typów połączeń internetowych, jednak Kohezja Sp. z o.o. nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwi korzystanie z GLIGLA.
 2. Kohezja Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w urządzeniach, z których korzysta Użytkownik, w szczególności zapory, firewall'e, blokady, programy antywirusowe, niewłaściwe wersje programów (software) uniemożliwiające lub utrudniające korzystanie z GLIGLA.
 3. Kohezja Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za:

1)   problemy w funkcjonowaniu GLIGLA, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Kohezja Sp. z o.o. przy zachowaniu należytej staranności nie była w stanie przewidzieć lub którym nie mogła zapowiedz oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej.
2)   następstwa korzystania z GLIGLA przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami Regulaminu lub prawa.
3)         utratę danych, spowodowaną awarią sprzętu Użytkownika, systemu Użytkownika lub też           innymi okolicznościami niezależnymi od Kohezja Sp. z o.o.

 1. Osoby zamieszczające treści lub dane na GLIGLA rozpowszechniają je na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie w ramach GLIGLA ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.

§ 7 PRZERWY TECHNICZNE

 1. Kohezja Sp. z o.o. dołoży starań, by zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie GLIGLA. W przypadku niewłaściwego funkcjonowania GLIGLA, Kohezja Sp. z o. o. dołoży starań mających na celu usunięcia awarii, błędów związanych z funkcjonowaniem GLIGLA.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na okresowe ograniczenie funkcjonalności GLIGLA lub jej całkowite wyłączenie w celu naprawy, modyfikacji, rozbudowy, konserwacji GLIGLA, sprzętu, oprogramowania lub innych elementów wykorzystywanych przez GLIGLA.
 3. GLIGLA dołoży starań, by przerwy nie były uciążliwe dla Użytkownika, postara się informować o przewidywanych i zakładanych przerwach.
 4. Kohezja Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności, a Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia i oświadcza, że nie będzie dochodził żadnych roszczeń związanych z okresowym brakiem możliwości korzystania z GLIGLA z przewidzianych przyczyn.

§ 8 ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie Kohezja Sp. z o.o. na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy, zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 2. Użytkownik może zdecydować się na odstąpienie od umowy z Kohezja Sp. z o.o. w każdym czasie poprzez usunięcie Konta z serwisu GLIGLA. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za ???????, strony zwracają sobie to, co świadczył w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę z Kohezja Sp. z o. o. (dotyczącą określonego Konta) poprzez wypełnienie dostępnego w serwisie GLIGLA formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych, z tym zastrzeżeniem, że:
 1. Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy procesach w ramach GLIGLA na zasadach obowiązujących w momencie ich rozpoczęcia,
 2. Użytkownik posiada wgląd do Konta oraz dostęp wyłącznie do funkcji pozwalających regulować należności wobec Kohezja Sp. z o. o. i sfinalizować umowy zawarte w wyniku uczestnictwa w GLIGLA.
 1. Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez Kohezja Sp. z o. o. za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem § 8 pkt. 3.
 2. Kohezja Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli zajdą ku temu poważne powody, w szczególności działania Użytkownika sprzeczne z Regulaminem. W przypadku usunięcia Konta z takiego powodu stworzenie nowego Konta przez ten sam podmiot może być uzależnione od zgody Kohezja Sp. z o.o.

§ 9 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Kohezja Sp. z o.o.
  w ramach GLIGLA albo są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, Użytkownik ma prawo złożyć reklamację.
 2. Złożenie reklamacji rozpoczyna postępowanie reklamacyjne. Reklamację można złożyć za pomocą e-maila lub listu poleconego. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, adres e-mail Użytkownika oraz dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Kohezja Sp. z o.o. rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji wraz z niezbędnymi danymi. Kohezja Sp. z o. o. może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 2 miesięcy od ujawnienia się przyczyny reklamacji.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Kohezja Sp. z o. o. zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail lub adres podany przez Użytkownika w danych Konta. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odpowiedź na reklamację może zostać wysłana w inny, odpowiedni sposób.
 6. W przypadku uznania reklamacji, Kohezja Sp. z o. o. poczyni odpowiednie działania, mające na celu wypełnienie kwestii podniesionych przez Użytkownika w reklamacji.

§ 10 PLIKI COOKIES

 1. w trakcie korzystania z GLIGLA w systemie teleinformatycznym Użytkownika mogą zostać zainstalowane pliki cookies.

§ 11 ZMIANY REGULAMINU

 1. Kohezja Sp. z o.o. może zmienić Regulamin lub uruchomić nową wersję GLIGLA. W takim przypadku Użytkownik zostanie o zmianie poinformowany.
 2. Użytkownik, który nie akceptuje wprowadzonych zmian może odstąpić od umowy, o czym niezwłocznie informuje Kohezja Sp. z o.o. w trybie określonym w § 9. Rozwiązanie uważa się za dokonane skutecznie od dnia otrzymania przez Kohezja Sp. z o.o. oświadczenia Użytkownika, nie wcześniej jednak niż od dnia wejścia w życie zmian.
 3. Użytkownik ma 30 dni na akceptację nowego Regulaminu. Jeżeli do momentu upływu przewidzianego terminu Użytkownik nie zaakceptuje nowego Regulaminu, jego Konto zostanie zdezaktywowane.
 4. Generowanie Bonów Rabatowych, w których co najmniej jeden Użytkownik rozpoczął udział przed wejście w życie zmian, prowadzone są do zakończenia danego Generowania Bonów Rabatowych na dotychczasowych warunkach.
 5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne z dowolnej przyczyny, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem, oświadczeniem o dobrowolnym udostępnieniu i wykorzystaniu danych osobowych, oświadczeniem o dobrowolnym zawarciu umowy z Kohezja Sp. z o. o.
 2. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników w szczególności elementów słownych, graficznych, słowno-graficznych, układu, kompozycji GLIGLA bez uprzedniej zgody Kohezja Sp. z o.o.
 3. Prawem właściwym dla wszelkich spraw związanych z GLIGLA wynikłych w związku z istnieniem GLIGLA jest prawo polskie.
 4. Kohezja Sp. z o.o. ma prawo kontroli, w szczególności treści lub danych zamieszczanych na GLIGLA w celu sprawdzenia zgodności tych elementów z Regulaminem lub prawem. Jeżeli elementy te okażą się niezgodne z Regulaminem lub prawem, Kohezja Sp. z o.o. może usunąć je z GLIGLA.
 5. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z udzieleniem zgody na przesyłanie na podany adres
  e-mail informacji handlowej, a także wiadomości i newsletter od Kohezja Sp. z o. o.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia.


Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość
W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji, a także w celach statystycznych. Korzystanie z naszych serwisów bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. W każdej chwili możecie Państwo dokonać zmiany ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies.